Jasne zobowiązania

Twoje cele z zakresu etyki, jakości czy zrównoważonego rozwoju są także naszymi celami.

Kodeks etyki i postępowania

W grupie ATS uważamy, że jeśli firma działa spójnie, świadomie i dojrzale, to budzi zaufanie całego otoczenia. Uczciwość, sprawiedliwość i rzetelność tworzą zdrowe środowisko pracy i korzystne warunki do budowania zaufania między wszystkimi uczestnikami: pracownikami, klientami, dostawcami, podwykonawcami i akcjonariuszami.

Dlatego firma ATS szczególnie ceni sobie w tych relacjach postawę uczciwą i etyczną, która sprzyja zdrowym praktykom.

Nasz kodeks etycznego postępowania opisuje zasady, jakie obowiązują w naszym środowisku pracy, w naszych działaniach handlowych oraz w relacjach z klientami, dostawcami oraz innymi podmiotami. Ujmuje wartości firmy i zasady, które każdy pracownik ATS powinien wcielać w życie w ramach swoich codziennych zadań i kontaktów z innymi osobami. Prezentuje także wytyczne, które pomagają podejmować decyzje zgodne z wartościami firmy.

Zapoznaj się z naszym kodeksem etycznego postępowania

Zapoznaj się z naszym kodeksem etycznego postępowania

Jakość

Stawiamy wysokie wymagania. Dążymy do doskonałości i dopełniamy zobowiązań.

Gwarantujemy naszym klientom usługi najwyższej jakości i zgodnie z ich oczekiwaniami. Każdego dnia nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby zorganizować zlecane nam przewozy z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa i niezawodności.

Stale pracujemy nad poprawą procesów zarządzania i jakości, co przekłada się na uzyskanie certyfikatu ISO 9001 dla całej naszej działalności.

Podejście, w którym klient zajmuje centrum strategii, ma na celu :

  •  Zapewnienie długotrwałego rozwoju firmy ATS,
  •  Stałą poprawę jakości naszych założeń prowadzenia działalności i świadczenia usług,
  • Aby w sposób zrównoważony zadowolić naszych klientów i partnerów,
  •  Spełnianie wymogów naszych klientów i partnerów w dłuższej perspektywie.
Zobacz nasze certyfikaty ISO 9001

Certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO

Grupa ATS uzyskała także certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Status AEO przyznają organy celne na wniosek firmy przewozowej. Dzięki takiemu certyfikatowi każda firma działająca na skalę międzynarodową może uzyskać potwierdzenie przestrzegania przepisów prawa i zapewnienia bezpieczeństwa przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych. Wyróżniane są nim najbardziej wiarygodne firmy.

Firma ATS korzysta z wielu ułatwień w obsłudze celnej, co skraca także czas organizacji przewozów.

Certyfikat AEO oznacza także, że zapewniamy standardy bezpieczeństwa i ochrony ładunku, co w praktyce przekłada się na :

  •  Wcześniejsze powiadomienie o kontrolach celnych,
  •  Ograniczenie danych koniecznych do wypełnienia deklaracji skróconych,
  •  Ułatwienia związane z podpisywaniem umów o wzajemnym uznaniu między UE a państwami trzecimi.
Zobacz nasze świadectwo AEO

Zarządzanie kryzysami

Aby zapewnić ciągłość usług niezależnie od okoliczności firma ATS opracowała Plan Ciągłości Działania i Plan Przywrócenia Gotowości do Pracy. W dokumencie opisano główne zasady wprowadzone przez Grupę ATS mające na celu zapobieganie kryzysom oraz szybie reagowanie w razie wystąpienia znaczącego kryzysu czy akcji protestacyjnej. Obejmuje w szczególności proces przekazywania problemu na wyższy poziom kompetencji, czyli do dyrekcji Grupy.

W razie wystąpienia kryzysu u klientów firma ATS stara się uruchomić komórkę kryzysową, która zajmie się ich zleceniami. W razie potrzeby proponujemy tymczasowe oddelegowanie naszego specjalisty do siedziby klienta, aby na miejscu i bezpośrednio koordynował operacją zarządzania kryzysowego.

Mieliśmy już okazję z powodzeniem wyprowadzić z poważnych kryzysów pewne duże firmy z branży motoryzacyjnej. Dzięki temu znacząco złagodziliśmy negatywne skutki finansowe.

Zrównoważony rozwój

Wielu naszych klientów obrało sobie zrównoważony rozwój za jeden z najważniejszych priorytetów. Z naszej strony chcemy wspierać ich wysiłki, dlatego stale mierzymy i ograniczamy niekorzystny wpływ naszych działań oraz wprowadzamy inicjatywy zmniejszające ich negatywne skutki dla środowiska.

Nasza polityka zrównoważonego rozwoju koncentruje się na trzech zadaniach :

  •  Lepszy transport zmniejszający emisję CO2,
  •  Firma obywatelska będąca podmiotem społeczeństwa obywatelskiego,
  •  Ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych.
Zobacz naszą politykę zrównoważonego rozwoju